domingo, agosto 06, 2017

Sentou-se perante mim e chorou, chorou.